Sinh viên báo cáo tự học nhân, lịch học nhóm, kết quthảo luận nhóm