Ghi cụ thể những công việc đã hoàn thành:

- Giao chấm thi môn gì, bao nhiêu bài, kết quả ...

- Giám sát bao nhiêu lớp

- Rà soát câu hỏi thi: môn gì, lớp gì, bao nhiêu câu, tỷ trọng ...

- Thanh tra đột xuất: ở đâu, kết quả thế nào ...

- Bàn giao điểm: môn gì, lớp gì ...

- Các nhiệm vụ đột xuất khác

Ghi cụ thể những công việc đã hoàn thành:

- Giám sát bao nhiêu lớp

- Giải quyết những việc gì với sinh viên

- Nắm bắt vấn đề gì trong sinh viên

- Quản lý hồ sơ, sổ sách SV

- Sinh hoạt lớp ...

- Các nhiệm vụ đột xuất khác

Giảng viên ghi rõ những nội dung công việc đã thục hiện được

- Giảng: giảng bài gì, môn gì, lớp gì

- Kết quả cụ thể những công việc khác: 


Giảng viên ghi rõ những nội dung công việc đã thục hiện được

- Đi lâm sàng: đi khoa gì, làm gì, có giảng dạy cho SV không

- Làm phòng khám: làm phòng gì, khám được bao nhiêu bệnh nhân, khám sức khỏe bao nhiêu người

- Giảng: giảng bài gì, môn gì, lớp gì

- Kết quả cụ thể những công việc khác: