Các bài giảng được ghi hình, giảng viên xem và nhận xét, góp ý cho bài giảng

Các nội dung tập huấn về lượng giá sinh viên theo năng lực